Season Pass Application

Open Space, Near Hospital Putra, Melaka

Terms & Conditions
Terma & Syarat

1. Monthly Pass Payment Rate: RM 80.00 per month with a minimum payment rate of 1 month (RM 80.00)
      1 VEHICLE x 1 MONTH x RM80.00
       MINIMUM = 1 VEHICLE x 1 MONTH x RM80.00 PURCHASE
2. A deposit payment of RM 80.00 (100% refundable) will be charged upon registration.
3. Monthly Pass renewal is 7 days before the expiry date.
4. The time of use is from 12.00 am to 11.59 pm.
5. Comply with the rules set by the parking management company (Centrio Parking).
6. One Pass is reserved for one car only according to the registered vehicle number.
7. This pass is valid for use in the open parking area next to Putra Hospital only. Please obey the Parking Signs in the area / road concerned.
8. If the Monthly Pass holder wants to change the vehicle number, it is mandatory to fill in the existing Monthly Pass Application Form again and a replacement charge of RM2.00 will be charged with the same expiry date.
9. Monthly Pass owners are not allowed to conduct business activities in the parking lot. In case of breach of conditions, the Monthly Pass will be canceled without refund.
10. The season pass will be deactivated if the payment is not received by the 7th day of the month. To reactivate the season pass, the pass holder must settle any outstanding payments along with any applicable late fees.
11. In the event that the season pass holder fails to make the required payment by the 15th day of the month, the season pass will be fully revoked, and any associated deposit will be forfeited. The pass holder shall have no claim or right to reimbursement of the deposit amount. 
12. The Monthly Pass is only validly registered if the vehicle is categorized as a moving vehicle only.
13. Please make the payment via online payment in the bank account as stated below.
    a. Bank: Public Bank Berhad
    b. No. Account: 3211 7329 24
    c. Name: CENTRIO MANAGEMENT S/B

14. Or the payment can be done via DuitNow by scan the below QR code.

1. Kadar Bayaran Pas Bulanan : RM 80.00 sebulan dengan kadar bayaran minimum 1 bulan (RM 80.00)
     1 KENDERAAN x 1 BULAN x RM80.00
     MINIMUM = 1 KENDERAAN x 1 BULAN x RM80.00 PEMBELIAN
2. Pembayaran deposit sebanyak RM 80.00 (100% boleh dikembalikan) akan dicaj semasa pendaftaran.
3. Pembaharuan Pas Bulanan adalah 7 hari sebelum tarikh tamat.
4. Masa penggunaan adalah dari jam 12.00 pagi hingga 11.59 malam.
5. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh syarikat pengurusan parkir (Centrio Parking).
6. Satu Pas dikhaskan untuk sebuah kereta sahaja mengikut nombor kenderaan yang didaftarkan.
7. Pas ini sah digunakan di kawasan tempat letak kenderaan terbuka sebelah Hospital Putra sahaja. Sila patuhi Papan Tanda Tempat Letak Kereta dikawasan / jalan berkenaan.
8. Sekiranya pemegang Pas Bulanan ingin menukar nombor kenderaan, diwajibkan mengisi semula Borang Permohonan Pas Bulanan sediada dan caj gantian RM2.00 akan dikenakan dengan tempoh tamat yang sama.
9. Pemilik Pas Bulanan tidak dibenarkan menjalankan aktiviti perniagaan di dalam petak letak kereta. Sekiranya berlaku pelanggaran syarat, Pas Bulanan akan dibatalkan tanpa wang pulangan.
10. Pas musim akan dinyahaktifkan jika bayaran tidak diterima pada hari ke-7 dalam bulan tersebut. Untuk mengaktifkan semula pas musim, pemegang pas mesti menjelaskan sebarang bayaran tertunggak bersama-sama dengan sebarang yuran lewat yang berkenaan.
11. Sekiranya pemegang pas musim gagal membuat pembayaran yang diperlukan sebelum 15 haribulan, pas musim akan dibatalkan sepenuhnya dan sebarang deposit yang berkaitan akan dilucutkan. Pemegang pas tidak mempunyai hak untuk tuntutan terhadap jumlah deposit.
12. Pas Bulanan hanya sah didaftar jika kenderaan dikategorikan sebagai kenderaan bergerak sahaja.
13. Sila buat pembayaran melaluis pebankan di talian di akaun bank seperti dinyatakn di bawah.
   a. Bank: Public Bank Berhad
   b. No. Akaun: 3211 7329 24
   c. Nama: CENTRIO MANAGEMENT S/B
14. Atau, anda juga boleh membuat bayaran dengan imbas DuitNow QR.